Vzhledem k dovoleným budou objednávky expedovány od 15.7. - děkujeme za pochopení :-).

Odstoupení od kupní smlouvy

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

 • Do 14 dnů máte právo jako spotřebitel odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
 • Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. U zboží dodané po částech se počítá převzetí poslední dodávky, u pravidelné opakované dodávky se počítá převzetí první dodávky zboží.
 • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost KINSTON s.r.o., www.kinston.cz, se sídlem Dr. Janského 599, 252 28 Černošice, IČ: 26482118EMAIL, TELEFON formou jednostranného právního jednání (například e-mailem, telefonicky nebo dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
 • Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

  

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

 • Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.
 • Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.
 • Převzetí zboží
  • Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět na adresu LKstore s.r.o., Křižíkova 270/17, 25088, Čelákovice. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
 • Náklady spojené s vrácením zboží
  • Standardně ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží, pokud není domluven opak.
 • Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
  • Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

Příloha:

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy):

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: KINSTON s.r.o., Dr. Janského 599, 252 28 Černošice, IČ 26482118

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

Datum objednání (*)/datum obdržení (*) – číslo objednávky

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

FormularProOdstoupeniOdSmlouvy-Kinston

Zpět do obchodu